Czym się zajmujemy

 

 1. Pomoc dla rodzin z terenu Miasta Rzeszowa w tym rodzin zastępczych  w formie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, prawnego i rodzinnego).
 2. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności z przystosowaniem się do życia po opuszczeniu placówek opiekuńczo – wychowawczych lub rodzin zastępczych – poprzez udzielenie wsparcia w formie mieszkań chronionych i poradnictwa specjalistycznego, diagnozy obszarów problemowych i wyznaczania celów, rozmów wspierających itp..
 3. Opracowanie i realizacja „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie”.
 4. Konsultacje dla pracowników socjalnych w sprawach ustalenia diagnozy sytuacji rodziny oraz celów i kierunków pracy.
 5. Konsultacje w sprawach problemów wychowawczych dzieci i młodzieży z innymi instytucjami działającymi w tym zakresie (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów, Szkoły i placówki opiekuńczo –wychowawcze).
 6. Współpraca z różnymi instytucjami (policja, oświata, służba zdrowia, MKRPA, organizacje pozarządowe działające na polu przeciwdziałania przemocy w rodzinie) w zakresie diagnozy i pomocy rodzinie, w której podejrzewana jest przemoc w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci w ramach działalności Miejskiego Zespołu interdyscyplinarnego i funkcjonujących Grup Roboczych.
 7. Obsługa administracyjna Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 8. Prowadzenie pomocy psychologicznej w formie  interwencji kryzysowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, a w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia zapewnienie schronienia całodobowego w pokojach interwencyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z terenu miasta Rzeszowa (oraz schronienia na jedną noc w trybie interwencyjnym dla osób z poza terenu Miasta Rzeszowa).
 9. Prowadzenie poradnictwa prawnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed sprawcą przemocy.
 10. Organizacja zajęć w grupach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
 11. Diagnoza psychologiczna i opiniowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.
 12. Prowadzenie szkoleń dla kandydatów na pełnienie funkcji rodzin zastępczych.
 13. Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne asystentów rodzin i koordynatorów rodzin oraz członków rodzin objętych ich działaniami w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Ośrodek Poradnictwa
Specjalistycznego
i Interwencji Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej 
w Rzeszowie

 

35-207 Rzeszów
ul. Skubisza 4 
tel. 17 863-53-89
tel. 17 863-69-33
opsik@mopsrzeszow.pl


godziny przyjęć:
poradnictwo specjalistyczne: 
7.30-20.00

interwencja kryzysowa
w formie schronienia: całodobowo

Deklaracja dostępności