Działalność Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

 

Szczegółowe Zadania

Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

 Dział Pomocy Instytucjonalnej i Opieki Zastępczej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

 

 1. Pomoc dla rodzin z terenu Miasta Rzeszowa w tym rodzin zastępczych  w formie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, prawnego i rodzinnego)
 2. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności z przystosowaniem się do życia po opuszczeniu placówek opiekuńczo wychowawczych lub rodzin zastępczych poprzez udzielenie wsparcie w formie mieszkań chronionych i poradnictwa specjalistycznego, diagnoza obszarów problemowych i wyznaczania celów, rozmów wspierających itp..
 3. Opracowanie i realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie
 4. Konsultacje dla pracowników socjalnych w sprawach ustalenia diagnozy sytuacji rodziny oraz celów i kierunków pracy
 5. Organizowanie i prowadzenie wewnętrznych szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe pracowników MOPS w Rzeszowie
 6. Konsultacje w sprawach problemów wychowawczych dzieci i młodzieży z innymi instytucjami działającymi w tym zakresie (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Rodzinny ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny, Szkoły i placówki opiekuńczo –wychowawcze)
 7. Współpraca z różnymi instytucjami (policja, oświata, służba zdrowia, MKRPA, organizacje pozarządowe działające na polu przeciwdziałania przemocy w rodzinie) w zakresie diagnozy i pomocy rodzinie, w której podejrzewana jest przemoc w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci w ramach działalności Miejskiego Zespołu interdyscyplinarnego i funkcjonujących Grup Roboczych.
 8. Obsługa administracyjna Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
 9. Prowadzenie pomocy psychologicznej w formie  interwencji kryzysowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie a w sytuacjach zagrożenie życia lub zdrowia zapewnienie schronienia całodobowego w pokojach interwencyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z terenu miasta Rzeszowa (oraz schronienia na jedna noc w trybie interwencyjnym dla osób z poza terenu Miasta Rzeszowa)
 10. Prowadzenie poradnictwa prawnego dla osób dotkniętych  przemocą w rodzinie w zakresie niezbędnym do zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przed sprawcą przemocy.
 11. Prowadzenie grup wsparcia dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży w tym grup socjoterapeutycznych (dla ofiar przemocy, dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi, treningi umiejętności wychowawczych dla  rodziców, zajęcia z ruchu rozwijającego metodą W. Sherborne) \
 12. Prowadzenie zajęć w grupach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie
 13. Konsultacje dla osób i rodzin z problemem alkoholowym w zakresie motywacji do leczenia w specjalistycznym ośrodku uzależnień.
 14. Diagnoza psychologiczna i opiniowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych
 15. Prowadzenie szkoleń dla kandydatów na pełnienie funkcji rodzin zastępczych
 16. Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne asystentów rodzin i koordynatorów rodzin oraz członków rodzin objętych ich działaniami w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 17. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań zgodnych z zadaniami OPSiIK