Diagnoza

W ramach działalności OPSiIK prowadzona jest diagnoza predyspozycji i motywacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Działania w tym zakresie prowadzone są zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Diagnozę prowadzą psycholodzy:

Agnieszka Lorentz

Joanna Sokołowska Jachyra

Agnieszka Polańczyk Ciskał