Interwencja kryzysowa

Interwencja Kryzysowa w OPSiIK świadczona jest w formie:

- pomocy psychologicznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 20:00

- schronienia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie: codziennie 24h/dobę

Zgodnie z art. 47 ustawy o pomocy społecznej:

1. Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
2. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.
3. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.