Kadra

 

Bieżącemu zaspokajaniu potrzeb w zakresie poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej służy systematyczne rozwijanie zespołu specjalistów świadczących pomoc. Obecnie poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa prowadzone jest przez 5 psychologów i 1 prawnika, wspieranych przez 2 pedagogów oraz 3 pracowników socjalnych.

 

mgr Jakub Litwin – koordynator Ośrodka, psycholog

Absolwent psychologii oraz socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył dwuletnie szkolenie „Podstawy pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą” (Towarzystwo Nowa Kuźnia Lublin), szkolenie „Interwencja kryzysowa – podejście profesjonalne” (Instytut Rozwoju Osobistego i Psychoterapii APLICA Kraków), warsztat „Podstawy pracy psychologicznej z grupą” (Centrum Terapii, Rozwoju i Edukacji Psychologicznej INTRA-RADOM), cykl szkoleń „Profilaktyka Krzywdzenia Małego Dziecka” (Stowarzyszenie SIEMACHA).  Aktualnie uczestniczy w czteroletnim całościowym kursie psychoterapii stanowiącym podstawę do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty PTP. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje się koordynowaniem prac Ośrodka, poradnictwem psychologicznym oraz terapią indywidualną.

 

mgr Agnieszka Lorentz – psycholog

Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ukończyła podyplomowe studia w zarządzaniu pomocą społeczną, jest trenerem Wideotreningu Komunikacji, Certyfikat Trenera metody Video Interaction Training numer VIT-29. Uczestniczyła w wielu szkoleniach doskonalących umiejętności pomagania osobom w kryzysie, m. in.  „Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy w rodzinie”, „Terapia poznawczo-behawioralna PTSD i ASD”, „Dzieci nadużywane i zaniedbywane – rozpoznawanie, podstawy profilaktyki” , „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ukończyła 4-letni całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Obecnie szkoli się w ramach stażu klinicznego w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Kliniki Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych  Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii PTP. Zajmuje się pomocą psychologiczną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, treningiem komunikacji w rodzinie z użyciem kamery wideo oraz poradnictwem i terapią rodzinną, od 22 lat pracuje w zawodzie. Prowadzi także diagnozę i szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze.

 

mgr Agnieszka Polańczyk – Ciskał – psycholog 

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Stale poszerza swoje umiejętności i kompetencje biorąc udział w szkoleniach z zakresu psychoterapii i rozwoju osobistego. Ukończyła m.in. kursy: Diagnoza kliniczna – DSM-IV, Integratywna psychoterapia depresji, Integratywna psychoterapia zaburzeń lękowych, Racjonalna Terapia Zachowania – stopień I  i II. Zajmuje się pomocą psychologiczną dla młodzieży i osób dorosłych. Prowadzi także diagnozę i szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze.

 

mgr Anna Podstawska – psycholog

Absolwentka 5-letnich studiów psychologicznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), a także podyplomowego studium Interwencji Kryzysowej (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii). Obecnie w trakcie podyplomowego, 4-letniego kursu psychoterapii, ukierunkowanego głównie na myślenie psychoanalityczne i zmierzającego do otrzymania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babinskiego SPZOZ w Krakowie). Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje pod stałą superwizją. Odbyła szkolenia z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą dotyczące technik behawioralnych oraz pomocy dziecku krzywdzonemu. Doświadczenie w pracy zdobywała podczas praktyk na oddziale psychiatrycznym i wolontariatów z dziećmi i młodzieżą, prowadząc warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie indywidualne dla gimnazjalistów, diagnozując i pomagając pacjentom w poradni rodzinnej. Posiada również doświadczenie w pracy z pacjentkami na oddziałach położnictwa, ginekologii i patologii ciąży. Zajmuje się udzielaniem wsparcia i prowadzi poradnictwo psychologiczne, a także szkolenia dla rodzin zastępczych. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w obszarach trudności relacyjnych i emocjonalnych, udzielając wsparcia osobom krzywdzonym, a także pracując z matkami doświadczającymi trudności w relacji z dzieckiem lub problemów okołoporodowych.

mgr Magda Flisiak – psycholog

Absolwentka psychologii i studiów podyplomowych: Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła szkolenia poruszające tematykę komunikacji w rodzinie, w tym kurs „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” i warsztaty „Jak rozmawiać, żeby nie było ofiar. Trening umiejętności komunikacyjnych w rodzinie”. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest ściśle związane z pracą z dziećmi i młodzieżą, w tym między innymi jako terapeuta środowiskowy dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzi także szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze. Współautorka książki “Wychowanie w praktyce szkolnej, scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej”, pod redakcją naukową Teresy Zubrzyckiej-Maciąg.

 

mgr Katarzyna Lenar – psycholog

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (do 3 roku akademickiego studiowała na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Obecnie w trakcie szkolenia: Interwencja Kryzysowa i Pomoc Psychologiczna przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. W Ośrodku prowadzi konsultacje indywidualne dla dzieci i dorosłych. Ponadto organizuje zajęcia z socjoterapii w lokalnych świetlicach. Spędziła rok w Portugalii pracując w świetlicy socjalnej jako wolontariusz europejskiego programu EVS. Prowadzi także szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze.

 

mgr Marek Gnatek – pracownik socjalny, pedagog

Absolwent pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Ukończył Studium Pomocy Rodzinie przy PARPA, a także wiele szkoleń poszerzających kwalifikacje w zakresie interwencji kryzysowej. Zajmuje się wsparciem w codziennym funkcjonowaniu wychowanków mieszkań chronionych oraz mieszkańców pokojów interwencyjnych. Prowadzi działalność informacyjną oraz edukacyjną w stosunku do osób zgłaszających się do Ośrodka. Przeprowadza rozmowy wspierające, jako osoba pierwszego kontaktu wstępnie diagnozuje obszary problemów. 

 

mgr Katarzyna Cieplak – aspirant pracy socjalnej, pedagog

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Rzeszowskim ze specjalizacją Poradnictwa Rodzinnego i Mediacji Rodzinnej oraz Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej. Aktualnie uczestniczy w Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Ukończyła szkolenie „Niebieska Karta – problemy i wątpliwości” oraz „Interwencja w rodzinie z problemem przemocy”. W Ośrodku pełni funkcję interwenta wspierającego i diagnozującego problem z jakim zgłasza się klient, jest w ciągłej współpracy z Zespołem Pracowników Socjalnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  prowadziła także Grupę Treningowo – Wychowawczą dla rodziców. Zajmuje się również obsługą administracyjno – techniczną Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego jako osoba upoważniona przez Przewodniczącego MZI.

 

mgr Jolanta Kapusta – radca prawny

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie.  Ukończyła aplikację sądową w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Krośnie, Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie - kierunek Rachunkowość i Finanse oraz Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie z zakresu obrotu nieruchomościami. W 2006 r. wpisana na listę radców prawnych i od tego czasu pracuje w zawodzie radcy prawnego. Była członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Pośredników w obrocie nieruchomościami w Ministerstwie Infrastruktury. Ukończyła liczne szkolenia organizowane między innymi przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie, w tym: Mediacje i negocjacje, Prawo rodzinne, Europejski Tytuł Egzekucyjny, Europejski Nakaz Zapłaty, Hipoteka i postępowanie wieczystoksięgowe, cykl szkoleń obejmujący między innymi prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. W Ośrodku zajmuje się poradnictwem prawnym w obszarze obejmującym prawo rodzinne i opiekuńcze, problematykę ochrony praw lokatorów, wstąpienia w stosunek najmu, prawo o spółdzielniach mieszkaniowych oraz z zakresu pomocy społecznej, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, prawo do emerytury, renty, świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, z zakresu prawa pracy oraz związanych z ochroną osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

Pracownicy pełniący dyżury nocne oraz weekendowe:

mgr Jacek Kempanowski – pracownik socjalny

mgr Daniel Mróz – pracownik socjalny

mgr Piotr Strygun – aspirant pracy socjalnej

 


Ośrodek Poradnictwa
Specjalistycznego
i Interwencji Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej 
w Rzeszowie

 

35-207 Rzeszów
ul. Skubisza 4 
tel. 17 863-53-89
tel. 17 863-69-33
opsik@mopsrzeszow.pl


godziny przyjęć:
poradnictwo specjalistyczne: 
7.30-18.00

interwencja kryzysowa
w formie schronienia: całodobowo