Kadra

 

Bieżącemu zaspokajaniu potrzeb w zakresie poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej służy systematyczne rozwijanie zespołu specjalistów świadczących pomoc. Obecnie poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa prowadzone są przez pedagogów, psychologów, psychoterapeutów oraz prawnika – wspieranych przez pracowników socjalnych. Pracownicy Zespołu podlegają stałej superwizji.

 

mgr Renata Sielska-Płonka – Kierownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej, socjolog

Absolwentka socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz pracy socjalnej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uzyskała specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej. Ukończyła wiele szkoleń i kursów z zakresu pomocy społecznej, w tym postępowań administracyjnych. Doświadczenie zdobyła pracując jako pracownik socjalny w Zespole do Spraw Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych oraz Sekcji Usług Specjalistycznych MOPS w Rzeszowie. Zajmuje się organizacją pracy Ośrodka oraz realizacją zadań w zakresie poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej oraz pracy z dzieckiem i rodziną.

 

mgr Agnieszka Lorentz – psycholog

Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz 4-letniego całościowego kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ukończyła podyplomowe studia w zarządzaniu pomocą społeczną oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii PTP. Jest trenerem Wideotreningu Komunikacji (Certyfikat Trenera metody Video Interaction Training nr VIT-29). Uczestniczyła w wielu szkoleniach doskonalących umiejętności pomagania osobom w kryzysie, m. in.  „Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy w rodzinie”, „Terapia poznawczo-behawioralna PTSD i ASD”, „Dzieci nadużywane i zaniedbywane – rozpoznawanie, podstawy profilaktyki”, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. W Ośrodku zajmuje się poradnictwem psychologicznym dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz terapią rodzin i par. Prowadzi także diagnozę i szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

mgr Agnieszka Polańczyk – Ciskał – psycholog 

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Stale poszerza swoje umiejętności i kompetencje biorąc udział w szkoleniach z zakresu psychoterapii i rozwoju osobistego. Ukończyła m.in. kursy: „Diagnoza kliniczna – DSM-IV”, „Integratywna psychoterapia depresji”, „Integratywna psychoterapia zaburzeń lękowych”, „Racjonalna Terapia Zachowania – stopień I i II”. W Ośrodku zajmuje się pomocą psychologiczną dla młodzieży i osób dorosłych. Prowadzi także diagnozę i szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

mgr Magda Szoja – psycholog

Absolwentka psychologii i studiów podyplomowych: Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła szkolenia poruszające tematykę komunikacji w rodzinie, w tym kurs „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” i warsztaty „Jak rozmawiać, żeby nie było ofiar. Trening umiejętności komunikacyjnych w rodzinie”. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest ściśle związane z pracą z dziećmi i młodzieżą, w tym między innymi jako terapeuta środowiskowy dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W Ośrodku prowadzi konsultacje indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Współautorka książki „Wychowanie w praktyce szkolnej, scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej”, pod redakcją naukową Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. W Ośrodku, w zależności od zapotrzebowania, prowadzi dodatkowo: szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży.

 

Ewa Matwijczyk - psycholog

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (specjalność: kliniczna i neuropsychologia) oraz Studium Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej (I i II stopień) przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie uzyskując certyfikat interwenta kryzysowego. Przez dwa ostatnie lata pracowała jako psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, gdzie zajmowała się wspieraniem ofiar przemocy i klientów będących w kryzysie. Wielokrotnie uczestniczyła  w interwencjach terenowych, wspierając osoby po nagłych wypadkach oraz ich rodziny, a także negocjując z osobami w kryzysie suicydalnym.

 

mgr Katarzyna Lenar – psycholog

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Ukończyła I stopień Studium Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. W Ośrodku prowadzi konsultacje indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Spędziła rok w Portugalii pracując w świetlicy socjalnej jako wolontariusz europejskiego programu EVS oraz pracowała w lokalnych świetlicach środowiskowych prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży. W Ośrodku, w zależności od zapotrzebowania, prowadzi dodatkowo: szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży.

 

mgr Katarzyna Cieplak – pedagog

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Rzeszowskim ze specjalizacją Poradnictwa Rodzinnego i Mediacji Rodzinnej oraz Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej. Aktualnie uczestniczy w 4-letnim kursie psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie stanowiącym podstawę do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty PTP. Jest absolwentką Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Ukończyła szkolenie „Niebieska Karta – problemy i wątpliwości” oraz „Interwencja w rodzinie z problemem przemocy”. W Ośrodku zajmuje się poradnictwem pedagogicznym dla dzieci i młodzieży oraz prowadzi psychoterapię rodzin i par. Ponadto, w zależności od aktualnego zapotrzebowania prowadzi szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, szkolenia związane z tematyką przemocy, procedurą „Niebieska Karta” oraz warsztaty dla rodziców.

 

mgr Beata Piróg – pracownik socjalny, socjolog

Absolwentka pracy socjalnej na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz socjologii o specjalizacji Mediacji Rodzinnych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu pomocy społecznej. Aktualnie w ośrodku zajmuje się obsługą administracyjno-techniczną Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego jako osoba upoważniona przez Przewodniczącego MZI. Prowadzi także szkolenia dotyczące procedury „Niebieska Karta”.

 

mgr Marek Gnatek – pracownik socjalny, pedagog

Absolwent pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Ukończył Studium Pomocy Rodzinie przy PARPA. Zajmuje się wsparciem w codziennym funkcjonowaniu wychowanków mieszkań chronionych oraz mieszkańców pokojów interwencyjnych. Prowadzi działalność informacyjną oraz edukacyjną w stosunku do osób zgłaszających się do Ośrodka. Przeprowadza rozmowy wspierające, jako osoba pierwszego kontaktu wstępnie diagnozuje obszary problemów.

 

mgr Jolanta Kapusta – radca prawny

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie. Ukończyła aplikację sądową w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Krośnie, Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie – kierunek Rachunkowość i Finanse oraz Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie z zakresu obrotu nieruchomościami. W 2006 r. wpisana na listę radców prawnych i od tego czasu pracuje w zawodzie radcy prawnego. W Ośrodku zajmuje się poradnictwem prawnym w obszarze obejmującym:

  • prawo rodzinne i opiekuńcze,
  • problematykę ochrony praw lokatorów,
  • wstąpienia w stosunek najmu,
  • prawo o spółdzielniach mieszkaniowych
  • pomoc osobom uprawnionym do alimentów,
  • prawo do emerytury, renty, świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa,
  • prawo pracy,
  • ochronę osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

 

Pracownicy pełniący dyżury nocne oraz weekendowe:

mgr Jacek Kempanowski – pracownik socjalny

mgr Daniel Mróz – pracownik socjalny

mgr Piotr Strygun – aspirant pracy socjalnej

 


Ośrodek Poradnictwa
Specjalistycznego
i Interwencji Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej 
w Rzeszowie

 

35-207 Rzeszów
ul. Skubisza 4 
tel. 17 863-53-89
tel. 17 863-69-33
opsik@mopsrzeszow.pl


godziny przyjęć:
poradnictwo specjalistyczne: 
7.30-20.00

interwencja kryzysowa
w formie schronienia: całodobowo

Deklaracja dostępności