Mieszkania chronione

 

W Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej funkcjonują dwa mieszkania chronione z czterema miejscami dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach indywidualnego programu usamodzielnienia. Czas pobytu w mieszkaniu chronionym zależy od indywidualnych potrzeb wychowanka ustalanych podczas spotkania z pracownikiem socjalnym i określany jest do momentu uzyskania możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku. W Rzeszowie wychowanek opuszcza mieszkanie chronione najczęściej po otrzymaniu mieszkania z zasobów Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa. W trakcie pobytu w mieszkaniu chronionym osoby otrzymują wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego w zakresie pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów psychologicznych i prawnych. Wychowanka wspiera również pracownik socjalny, jego pomoc obejmuje: przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu poprzez wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych, zdrowotnych, prowadzenie treningów kulinarnych oraz planowanie i zarządzanie osobistym budżetem, pomoc w uzyskaniu mieszkania, a także wsparcie w innych zgłaszanych potrzebach. 

Wszelkie informacje na temat możliwości pobytu w mieszkaniu chronionym można uzyskać drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

 


Ośrodek Poradnictwa
Specjalistycznego
i Interwencji Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej 
w Rzeszowie

 

35-207 Rzeszów
ul. Skubisza 4 
tel. 17 863-53-89
tel. 17 863-69-33
opsik@mopsrzeszow.pl


godziny przyjęć:
poradnictwo specjalistyczne: 
7.30-20.00

interwencja kryzysowa
w formie schronienia: całodobowo

Deklaracja dostępności